ANUL·LADA MARXA FINS ABRIL 2021

ANUL·LADA MARCHA HASTA ABRIL 2021

Degut a no poder assegurar acomplir el protocol de sanitat al 100% i per la seguretat de tots els participants i col·laboradors, la Junta ha decidit, molt a pesar nostre, anul·lar la marxa, i realitzar la 40 Edició de les Rutes del Montseny el proper Abril del 2021, ja estem treballant per modificar parts del recorregut, i donar-vos alguna altre sorpresa. Moltes Gràcies per la vostra confiança i esperem comptar amb vosaltres, l’abril del 2021.

Debido a no poder asegurar el cumplimiento del protocolo sanitario al 100%, y por seguridad para todos los participantes y colaboradores, la Junta ha decidido, a pesar nuestro, suspender la marcha, y realizar al 40 edición Rutas del Montseny al próximo abril del 2021. Estamos trabajando para modificar partes del recorrido y daros alguna otra sorpresa. Muchas gracias por vuestra confianza y esperamos contar con vosotros en abril del 2021

Reglament

Totes les marxes cicloturistes de carretera organitzades sota l’àmbit de la Federació Catalana de Ciclisme tenen homologat un reglament comú. Recomanem la seva lectura per tenir un coneixement molt exacte de tots els aspectes que representen participar en una marxa cicloturista.

Aquest reglament s’adopta amb caràcter general sense perjudici del que pugui contenir de forma específica, respecte a les condicions de circulació i d’altres mesures de control i vigilància de la marxa ciclista, l’autorització administrativa emesa pel Servei Català de Trànsit, i de les indicacions i recomanacions que la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra consideri adients el dia de la seva celebració.

MARXA NO COMPETITIVA

Article 1: DADES TÈCNIQUES DE LA MARXA

El CLUB CICLISTA GRANOLLERS (d’ara endavant “l’Organitzador”) organitza la 40 (XL) edició de la Marxa RUTES DEL MONTSENY (d’ara endavant “La Marxa”).

La data de celebració serà el proper diumenge, 05 d’abril de 2020. L’hora de sortida serà a les 08:00 hores.

El lloc de sortida estarà situat a , c/ camp de les Moreres, 1. PAVELLÓ TUB, de la població de GRANOLLERS (província de BARCELONA).

L’Organitzador proposa dos recorreguts;
Un llarg de 153 quilòmetres i 2570 metres de desnivell, (que és puntuable pel XXIII Circuit Català de Cicloturisme-Gran Fons // XXX Challenge Catalana de Cicloturisme que organitza la Comissió de Cicloturisme de la Federació Catalana de Ciclisme (d’ara endavant “FCC”)).

Així mateix, també es proposa un recorregut curt de 105 quilòmetres i 1600 metres de desnivell (que és puntuable pel XXIII Circuit Català de Cicloturisme-Gran Fons // XXX Challenge Catalana de Cicloturisme).

Les dades de contacte de l’Organitzador són les següents:

Telèfon/s mòbil/s: 608366308 – 638550501 – 649898181

Telèfon/s fix/s: 938613071 – 938490317
Correu electrònic: ccgranollers@gmail.com, rutesdelmontseny@ccgranollers.com

Article 2: LEGISLACIÓ I NORMES

La Marxa és una prova esportiva de bicicleta de carretera de les regulades en el Reglament de Ciclisme per a Tots de la Real Federación Española de Ciclisme (RFEC) dins el marc d’una especialitat ciclista que concep aquest esport com un exercici físic amb una finalitat esportiva, d’oci i turístic o cultural. La Marxa estarà sotmesa a les disposicions dels articles 15 i següents de l’annex II del Reial Decret 1428/2003, del 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, del 2 de març.

L’edat mínima per participar als recorreguts de gran fons –de entre 130 km i 220kms i amb un desnivell acumulat important per sobre de 2.000 metres– és de 18 anys complerts pel ciclista el dia de La Marxa. L’edat mínima per participar a altres recorreguts físicament menys exigents és de 16 anys complerts pel ciclista el dia de La Marxa.

LA MARXA TE UN CAIRE NO COMPETITIU. El trànsit estarà obert, fet que obliga als participants a respectar la Llei de Seguretat Vial i el Reglament General de Circulació vigents. L’Organitzador vetllarà per l’òptima circulació dels ciclistes en els punts crítics del recorregut on, per la coincidència amb la resta d’usuaris de la via, sigui necessari reforçar les mesures de seguretat viària existents.

Article 3: INSCRIPCIONS I PREUS

Les inscripcions es portaran a terme preferiblement a través d’una plataforma telemàtica de provada solvència que ofereixi l’Organitzador i que permeti el pagament amb targeta de crèdit o dèbit. Si no és possible l’ús d’aquestes plataformes, l’Organitzador detallarà a la seva pàgina web el procés d’inscripció.
La URL de la pàgina d’inscripcions de la marxa té el següent enllaç web: https://www.gotzam.com/ca/esdeveniments-esportius/Cicloturisme/Granollers/Rutes-del-Montseny-2020-28868

El preu de les inscripcions anticipades, des de l’obertura del plaç d’inscripció fins el 28 de març a les 24:00 hores serà de 39 euros.

Des d’aquest moment fins el 4 d’abril a les 24:00 hores, la inscripció tindrà un recàrrec de 5 euros, essent el preu final de 44 euros. En aquest moment les inscripcions es tancaran definitivament.

Després del tancament del termini, no s’acceptaran inscripcions per part de l’Organitzador.

En cas de que s’arribi al límit de 600 participants al recorregut llarg [ o de 600 participants al recorregut curt ], les inscripcions es tancaran automàticament a cadascun d’ells.

La inscripció dóna dret al ciclista a participar en La Marxa i altres elements com ara dorsal i/o placa identificatius, carnet de ruta, obsequis i utilització dels serveis que ofereix l’Organitzador.

En cas que l’Organitzador confiï el control del participant al xip electrònic, el participant haurà de seguir les instruccions indicades per l’Organitzador per realitzar la inscripció a La Marxa i també pel seu correcte ús.

Article 4: LLICÈNCIES

Per participar a La Marxa és obligatori estar federat amb una llicència amb validesa durant l’any en curs i expedida per la RFEC, la FCC o per qualsevol federació afiliada a la UCI.

En cas de no tenir llicència federativa, s’haurà de subscriure obligatòriament una llicència-assegurança d’un dia, vàlida exclusivament pel dia de La Marxa. Per la temporada 2020, el cost afegit d’aquesta assegurança que ofereix la FCC és de 8 euros que caldrà abonar en el moment de formalitzar la inscripció. El dia de La Marxa, juntament amb el dorsal, és obligació de l’Organitzador lliurar un justificant d’aquesta assegurança que el participant haurà de portar en tot moment.

Article 5: DEVOLUCIONS I INTRANSFERIBILITAT DE LES INSCRIPCIONS

Les inscripcions es consideren com a definitives un cop pagades. No existeix la possibilitat de retorn de la inscripció en cas de no poder participar a La Marxa. En aquest cas, l’Organitzador lliurarà el regal commemoratiu al lloc i dates que indiqui. En cas d’ajornament, les inscripcions seran vàlides si La Marxa es celebra dintre del mateix any i no es guardaran per una següent temporada.

Les inscripcions són personals i intransferibles i no poden ser utilitzades per una persona diferent a la inscrita. No és possible la substitució d’un participant per un altre. En cas de detectar aquest fet, l’Organitzador es reserva el dret de penalitzar ambdós participants.

Article 6: RECOLLIDA DE DORSALS

La recollida de dorsals es portarà terme a la plaça Maluquer i Salvador, de Granollers, el dia anterior a La Marxa –en aquest cas, el dissabte 04 des de les 10:00 hores fins les 18:00 hores– i el mateix dia de la marxa a partir de les 06:00 hores fins les 07:30 hores.

Per recollir el dorsal, serà imprescindible la identificació per part del participant. Per tant, serà OBLIGATÒRIA la presentació d’un document identificatiu (DNI, carnet de conduir, passaport) i la llicència federativa en curs en cas de tenir-la. A l’hora de realitzar la inscripció o al recollir el dorsal, s’haurà d’acceptar la “Declaració del Cicloturista” que informa dels riscos que comporten la participació i que exclou a l’Organitzador de responsabilitats en cas de qualsevol incidència o accident derivat de la participació a La Marxa.

Per recollir el dorsal a una tercera persona, serà necessari portar una fotocòpia del document identificatiu i de la llicència federativa així com una autorització de recollida signada per l’interessat.

En cap cas es lliuraran dorsals que no corresponguin amb l’interessat. La revenda dels drets d’inscripció i la conseqüent participació amb el dorsal d’una altra persona pot tenir penalitzacions tant pel venedor com pel comprador i la possibilitat d’exercir accions contra els dos.

Article 7: CONTROLS HORARIS I TANCAMENTS DE PAS

Al recorregut es situaran aquests punts de control amb horaris màxims de pas:

El pas de la marxa, es tancarà en el km 53, carretera BV-5114 / BV-5119, Coll de Santa Elena a les 11 hores.

L’hora de tancament de la zona d’arribada serà les 16:00 hores.

Si algun participant que hagi sobrepassat el temps de pas horari, vol continuar per l’itinerari de La Marxa, ho farà sota la seva completa responsabilitat i risc, donat que l’Organitzador el considerarà fora de La Marxa i no podrà donar-li serveis com avituallament, assistència mecànica ni sanitària i, per tant, eximeix l’Organitzador de qualsevol reclamació referida a aquesta qüestió.

Article 8: AVITUALLAMENTS

Al recorregut llarg es situaran els següents punts d’avituallament:

Avituallamentlíquid 1: CAMPINS (quilòmetre 37)
Avituallament sòlid/líquid 2: STA. FE (quilòmetre 53)
Avituallament líquid 3: SEVA (quilòmetre 93)Avituallament sòlid/líquid 4: COLLFORMIC (quilòmetre 103)

Al recorregut curt es situaran els següents punts d’avituallament:

Avituallament líquid 1: CAMPINS (quilòmetre 37)
Avituallament sòlid/líquid 2: STA. FE (quilòmetre 53)
Al final de La Marxa hi haurà un dinar o avituallament final per tots els participants.

Per avituallar-se, els participants hauran d’aturar-se i passar per les zones habilitades a tal fi. L’Organitzador té expressament prohibit oferir menjar i begudes fora d’aquestes zones i a ciclistes en moviment damunt de la bicicleta.

Els participants hauran de dipositar les deixalles en les zones habilitades als avituallaments. Llençar brossa fora d’aquestes zones serà penalitzat.

L’Organitzador no donarà avituallament a tots els ciclistes que no estiguin identificats com a participants a la marxa.

Els punts d’avituallament que existeixin durant la marxa hauran d’estar disposats fora de la plataforma de la via, on no dificultin la circulació de la resta d’usuaris de la via. Així mateix, els participants i organitzadors, vetllaran per no obstruir ni dificultar-ne la circulació en el seu accés als mateixos així com a la seva reincorporació a la ruta.

Article 9: SERVEIS PRE I POST MARXA

Existirà un àrea d’aparcament de vehicles degudament senyalitzada al recinte Ferial de Granollers oberta a partir de les 06:00 hores.

Abans de La Marxa, a la zona de recollida de dorsals, hi haurà lavabos degudament senyalitzats.

En acabar La Marxa, els cicloturistes tindran disponibles vestuaris, dutxes i dinar final.

El lliurament de trofeus i premis tindrà lloc a l’arribada.

Article 10: POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE I ESPORT.

Les polítiques esportives amb visió de gènere tenen per objectiu incrementar i promoure la igualtat de les dones en l’esport i la seva incorporació a la pràctica esportiva a tots els nivells.

L’organitzador es compromet en fer els esforços necessaris per impulsar actuacions que contribueixin a fomentar l’educació en valors, assegurant que totes les noies i dones tinguin l’oportunitat de participar en la prova en un ambient segur, i que conservin drets, la dignitat i el respecte individual.
a) Vetllar pel tractament correcte de gènere en la documentació i en els espai web i de comunicació de la prova.
b)Col·locació de lavabos per a dones tant en la sortida / arribada, així com garantir un servei de lavabo en algun punt intermedi del recorregut.
c) Possibilitat de personalitzar i indicar els tallatges dels obsequis que puguin ser adaptats per a les dones.

Article 11: PROTECCIÓ I ASSISTÈNCIA

Hi haurà presència de vehicles i personal de protecció oficial com ara Mossos d’Esquadra i Policia Local.

Aquests cossos podran estar recolzats per personal de Protecció Civil.

També estaran presents altres vehicles de l’Organitzador convenientment identificats, ambulàncies, cotxe escombra, assistències, etc.

S’oferirà assistència mecànica per avaries de consideració. La mà d’obra serà gratuïta, però el preu del material instal·lat correrà per part del ciclista.

L’Organitzador també posarà cartells indicatius, senyalitzacions, fletxes i personal voluntari degudament identificat als llocs que cregui adients i/o li sigui possible. S’entén que són una ajuda merament informativa i no una condició obligatòria, per tant el cicloturista accepta que és responsabilitat unicament d’ell acomplir les normes de trànsit, vetllant per la seva pròpia seguretat i la de la resta de participants i usuaris de la via pública.

L’Organitzador prestarà l’assistència que li sigui possible, limitant-se posteriorment a tramitar l’informe corresponent a la Mutualitat o companyia d’assegurances de la cobertura de la llicència federativa o la llicència de dia. Igualment, declina tota responsabilitat per la pèrdua o deteriorament d’objectes personals durant La Marxa, ja sigui per robatori o per altres circumstàncies. El participant, pel sol fet de participar, declina efectuar qualsevol acció legal contra l’Organització.

Tots els participants de La Marxa, pel fet d’estar en possessió de la seva corresponent llicència federativa o llicència de dia, estan coberts tant amb assistència mèdica com responsabilitat civil. En el cas dels posseïdors de la llicència federativa expedida per la FCC, la pòlissa d’assistència mèdica número 44822137 de la companyia ALLIANZ SEGUROS garanteix la cobertura d’accidents i la pòlissa de responsabilitat civil número 8-5.581.609-W de la companyia Catalana Occidente garanteix la cobertura de responsabilitat civil pel que fa a danys personals, material i perjudicis consecutius. Pels usuaris de la llicència de dia expedida per la FCC, la pòlissa d’assistència mèdica número 44822137 de la companyia ALLIANZ SEGUROS garanteix la cobertura d’accidents i la pòlissa de responsabilitat civil número 8-5.581.609-W de la companyia Catalana Occidente garanteix la cobertura de responsabilitat civil.
Al web de la FCC, apartat “Documentació > Llicència” trobareu tota la informació referent als centres d’assistència i normes d’actuació en cas d’accident, així com informació detallada de cada pòlissa.

CLASSIFICACIONS: L’organitzador de la marxa ciclista no publicarà cap tipus de classificació, per ordre d’arribada o amb temps, tot admetent-se la presència de xips exclusivament a efectes de control.

Article 12: OBLIGACIONS DEL PARTICIPANT

És obligatori l’ús del casc protector per part de tots els participants.

Està permesa la participació de qualsevol tipus de bicicleta homologada incloses les equipades amb frens de disc, e-bikes, tàndems, reclinades, amb rodes de menys de 12 radis, etc. També està permès l’ús de bicicletes amb manillar de contrarrellotge demanant sempre que no s’utilitzi quan s’estigui circulant en pilot o a zones perilloses com ara descensos o cruïlles. Està terminantment prohibit l’ús de bicicletes sense cap tipus de frens.

El ciclista ha de portar el dorsal i/o placa identificatius ben visibles.

S’han de respectar i acomplir les normes de trànsit així com la Llei de Seguretat Vial i el Reglament General de Circulació vigent. El participant reconeix estar informat de que el ferm de les carreteres pot tenir deficiències, zones estretes i corbes perilloses, per la qual cosa l’Organitzador li demana extremar la prudència i el participant eximeix l’Organitzador per qualsevol incident o accident derivat de la seva participació a La Marxa.

També s’ha de tenir cura del recorregut i el seu entorn i no embrutar ni llençar brossa fora dels llocs habilitats a tal efecte.

Els participants han de passar per tots els controls inclosa la sortida.

S’haurà de posar en contacte i comunicar a l’Organitzador en cas d’abandonament o accident al telèfon 638 550 501.

No pot existir remolc ni assistència per part de vehicles aliens a l’Organitzador.

El ciclista haurà d’acceptar el document “Declaració del Cicloturista” que informa dels riscos que comporten la participació i que exclou a l’Organitzador de responsabilitats en cas de qualsevol incidència o accident derivat de la participació a La Marxa. En el cas de les inscripcions realitzades telemàticament, aquest document és visible a l’hora de realitzar la inscripció i s’ha d’acceptar per poder finalitzar correctament el procés. Si no s’accepta en aquest moment, per exemple a les cites amb possibilitat d’inscripció presencial, s’haurà de signar en el moment de recollir el dorsal abans de la sortida.

El participant, a l’inscriure’s a La Marxa, accepta tots els punts del present reglament. L’incompliment per part del participant d’alguna de les normes esmentades suposarà la seva desqualificació automàtica.

Article 13: DRETS DE L’ORGANITZADOR

L’Organitzador prestarà l’assistència que li sigui possible en cas d’accident del participant posant en disposició els serveis mèdics presents a La Marxa. L’Organitzador no es farà responsable dels possibles deutes que el participant pugui contreure durant La Marxa.

L’Organitzador es reserva el dret de modificar qüestions relatives a la ubicació dels avituallaments, trofeus, etc. El personal de protecció oficial i/o Servei Català de Trànsit es reserva el dret de modificar qüestions relatives al recorregut quan existeixin raons que justifiquin aquests canvis, informant l’Organitzador dels mateixos a tots els participants a La Marxa, ja sigui pels serveis de megafonia i/o mitjançant senyalitzacions durant el recorregut.

En qualsevol moment, l’Organitzador es reserva el dret de neutralitzar La Marxa i de resoldre, sota el seu criteri, qualsevol incident que es pugui produir en el decurs de la mateixa.

Si causes de força major (meteorològiques o de qualsevol altre tipus) impedissin la celebració de La Marxa el dia indicat, l’Organitzador no retornarà l’import de les inscripcions però sí lliurarà el regal corresponent als cicloturistes presents, en el cas de que l’organitzador tingui previst lliurar regal. En la seva potestat està la possibilitat, però, d’ajornar La Marxa a una nova data si el calendari i/o les autoritats de Trànsit així ho permeten.

L’Organitzador es reserva el dret d’admissió a La Marxa.

Article 14: PENALITZACIONS

L’Organitzador adquireix el compromís davant la resta de participants a posar en coneixement de les autoritats als cicloturistes que no respectin el Reglament General de Circulació vigent. Tots aquells que no respectin les condicions, podran ser desqualificats de La Marxa. En particular es vigilaran aquestes accions:
No respectar les indicacions de les autoritats i/o l’Organitzador.
No passar pel control de sortida ni els controls intermitjos.
Embrutar o degradar l’itinerari o el seu entorn.
Circular amb vehicle de recolzament.
Comportar-se de manera que entorpeixi el normal desenvolupament de la marxa i vagi contra el reglament de la mateixa.

Article 15: DRET A LA IMATGE

L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l’Organitzador de La Marxa a la gravació total o parcial de la seva participació a la mateixa, dóna el seu acord per que es pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de l’imatge de La Marxa en totes les seves formes (ràdio, premsa, video, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna.

Article 16: LOPD I POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’Organitzador garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, així, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el participant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents per part de l’Organitzador i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació a la execució de gestions administratives, comercials i d’altres activitats pròpies.

En quant a la política de privacitat, l’Organitzador assegura al participant, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit al Club Ciclista Granollers, a l’adreça C/ Girona, 54 08402 Granollers o bé al correu electrònic ccgranollers@gmail.com essent responsable del fitxer amb domicili a aquests efectes a l’adreça anteriorment indicada.

El participant accepta que les seves dades puguin ser cedides exclusivament per a activitats necessàries per la correcta execució de la gestió i administració interna de l’Organitzador. Així mateix, el participant accepta que l’Organitzador els adreci informació sobre notícies, gestions o serveis que afectin a La Marxa. L’acceptació del participant per tal que les seves dades puguin ser tractades o cedides en la forma d’aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tal i com disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre.

RELACIÓ DE PARTICIPANTS: L’organitzador haurà de tenir a disposició del cap de dispositiu policial, abans de l’inici de la prova, un relació definitiva d’inscrits amb les dades personals de la inscripció, conjuntament amb el número de dorsal, i estaran a disposició del Servei Català de Trànsit i de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra, als efectes de control i vigilància de la marxa ciclista, pel que fa sobretot al comportament no competitiu dels seus participants ja que la celebració d’aquests tipus d’activitats esportives és de forma compartida amb la resta d’usuaris de la via. En cas necessari, s’extrauran les seves dades personals d’inscripció a fi de cursar, en cas d’infracció, la corresponent denúncia.
________________, a __ de _____________ de 2020

________________, a __ de _____________ de 2020

Descarrega el Reglament

Recordeu que heu de portar signada la DECLARACIÓ DEL CICLOTURISTA PARTICIPANT A LA MARXA que es troba a la última pàgina del Reglament que us podeu descarregar de la web.

Inscripcions

Preu inscripció fins el dia 27/03
  • Federat: 39€
  • Llicència de dia: 39€ + 8€
  • Entrega del Mallot el mateix dia de la marxa.
A partir del dia 27/03 fins el mateix dia de marxa
  • Federat: 44€
  • Llicència de dia: 44€+5€
  • Entrega del Mallot a casa al mes següent.
Inscriu-te

Rutometre. MODIFICACIÓ RUTA LLARGA.

S’ha modificat distància llarga, per causes de problemes en les carreteres, degut a les inclemències meteorològiques, que van haver amb Glòria, va uns mesos, i que no s’han solucionat encara. Disculpeu molèsties .

Recurregut Curt 106km

Recurregut Llarg 157km

Rutometre marxa 106Km
Rutometre marxa 157Km

Obsequis

Sortejos i obsequis

Bossa del corredor
Maillot
Productes dels nostres col·laboradors

Nota del maillot: Tots els inscrits fins al 01 de març tindran el maillot el mateix dia de la cursa. La resta el tindran més tard, unes tres setmanes després de la cursa. Corre a inscriure’t anticipadament!

Obsequis per sortejar
* Anirem afegint més productes a mida que els anem confirmant